Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Nieuws

Meer nieuws

Grensoverschrijdende gezondheidszorg, alle nuttige informatie

Hoe kunt u zich, als EU-burger, in een andere EU-lidstaat laten behandelen? Hoe wordt de terugbetaling geregeld? Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg? De FOD Volksgezondheid stelt een contactpunt grensoverschrijdende zorg ter beschikking. ...

Een dynamisch overzicht van de Belgische ziekenhuizen

Wenst u graag meer te weten over de lokalisatie van de algemene, acute en psychiatrische ziekenhuizen in België? De FOD Volksgezondheid stelt een interactieve kaart van deze ziekenhuizen ter beschikking. ...

Het eHealth-platform wint Europese Sharing & Reuse Award

Het eHealth-platform werd op 11 juni in het Roemeense Boekarest uitgeroepen tot het Europese Shared IT services-initiatief met de ‘Grootste impact op burgers of bedrijven’. De kandidatuur past binnen een bredere samenwerking rond het hergebruik van software en IT-diensten binnen de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg. De Sharing & Reuse ...

Onlinediensten (toegankelijk zonder softwarepakket)

De toepassing ‘Beheer van de eHealth-certificaten’ heeft tot doel de zorgverleners in de mogelijkheid te stellen een eHealth-certificaat aan te vragen of te vernieuwen

BelRAI ondersteunt zorgverleners en zorgorganisaties bij de beoordeling en de opvolging van de gezondheidstoestand van kwetsbare personen of personen in complexe zorgsituaties.

BelRAI laat toe een globale beoordeling te maken van de zorgnoden van een persoon: fysieke, cognitieve, psychische noden en noden met betrekking tot het functioneren in de maatschappij. Door het centraliseren en het beschikbaar stellen van deze gestandaardiseerde en gestructureerde gezondheidsgegevens bevordert BelRAI een kwaliteitsvolle zorgverlening.

BINC HCA is een online registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg. De private voorzieningen vangen minderjarige jongeren op die door de jeugdrechtbanken of comités voor bijzondere jeugdzorg naar hen zijn verwezen. Deze jongeren verkeren in een problematische opvoedingssituatie of hebben een als misdrijf omschreven feit gepleegd...

Deze toepassing stelt onderzoekers in staat om snel en gericht op zoek te gaan naar tumorstalen die in België beschikbaar zijn voor kankeronderzoek.

Deze toepassing stelt arts-beheerders van tumorbanken in staat om de medische gegevens, met betrekking tot de tumorstalen die in hun biobanken bewaard worden, te registreren in de centrale databank van de Belgische virtuele tumorbank.

De CEBAM Digital Library for Health biedt onafhankelijke wetenschappelijke medische informatie via het internet.

Project voor de elektronische uitwisseling van gegevens, betreffende de akkoorden van de adviserende geneesheren hoofdstuk IV, tussen de prestatieverleners en de verzekeringsinstellingen.

De toepassing Centraal TraceringsRegister (CTR) maakt deel uit van het programma Traceerbaarheid van Implanteerbare Medische Hulpmiddelen (TDMI). De applicatie heeft als doel de meldingen m.b.t. de verschillende fases in de levenscyclus van een implantaat te centraliseren.

Domino OCJ staat in voor het elektronisch behandelen van vragen over verontruste situaties bij de gemandateerde voorzieningen.

In het kader van de verwerking van de geboortekennisgeving ontwikkelde Fedict een toepassing met het oog op een optimalisering van de gegevensuitwisseling tussen alle actoren die zijn betrokken bij de verwerking van de geboortekennisgeving: eBirth.

TARDIS is een online toepassing die in eerste instantie de mogelijkheid biedt om administratieve en medische gegevens te registreren in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis

eHealthBox is de beveiligde elektronische brievenbus die door het eHealth-platform werd ontwikkeld en die gratis ter beschikking gesteld wordt van iedere zorgverlener.

In het kader van de gezondheidscrisis is het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) een noodzakelijk identificatiemiddel in het kader van de voorschriften voor opsporingstesten voor COVID-19.

eTCT is een databank met medische consumptiegegevens over de ziekenhuizen toegankelijk voor het ruime publiek via internet. Daarin bevindt zich informatie over kosten voor medische behandelingen en het type geleverde zorg. Zo biedt ze een overzicht van de verleende zorg en de door de ziekteverzekering terugbetaalde kost.

Deze toepassing stelt artsen in de mogelijkheid om na te gaan of er een wilsverklaring inzake euthanasie werd geregistreerd bij een gemeente. Wanneer een patiënt wilsonbekwaam is of zich in een stadium bevindt waardoor hij, volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor euthanasie, dan kan de behandelende arts zich wenden tot de databank opgericht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om na te gaan of er in deze databank voor zijn patiënt gegevens in verband met een wilsverklaring inzake euthanasie zijn opgenomen.

Heracles is een applicatie die gebruikt wordt door de afdelingen van het Consortium van erkende regionale screeningscentra van de Vlaamse Gemeenschap vzw (toekomstige benaming: Centrum voor Kankeropsporing vzw) bij het uitvoeren van de opdrachten in het kader van de organisatie en evaluatie van bevolkingsonderzoeken zoals bepaald in de beheersovereenkomsten afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap waaronder de vroegtijdige opsporing van borstkanker en baarmoederhalskanker (in de toekomst uit te breiden naar de opsporing van darmkanker).

Behandelen van vragen tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voor een minderjarige, meer bepaald het verlenen van een toegangsattest en het effectief toewijzen van een hulpaanbod van een voorziening. Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagdossier.

De kankerregistratie vormt de basis voor epidemiologisch onderzoek. Deze toepassing streeft naar een vereenvoudiging en standaardisering van de registratie en laat tevens een online kwaliteitscontrole van de gegevens toe.

Deze toepassing laat toe online getuigschriften voor verstrekte hulp (boekjes, kettingformulieren en overeenstemmingsstroken) te bestellen.

Medic Curam is de toegangspoort tot de applicatie Curam van de DG Personen met een handicap.

Medic-e intern heeft betrekking op het beheer van het elektronisch medisch dossier (EMD) door artsen. Alle formulieren inzake uitkeringen aan personen met een handicap, van de formulieren die de behandelende arts moet invullen tot de beslissing van een arts van de overheid, worden opgenomen in dit EMD.

MediPrima is het informaticasysteem voor het beheer van de tenlasteneming van de medische hulp aan patiënten door de OCMW’s.

De moduledatabank bevat een beschrijving van de volledige jeugdhulpverlening in Vlaanderen in afgelijnde pakketten of modules. Het is een referentiebestand dat zowel door de jeugdhulporganisaties als de overheid gevalideerd wordt.

De toepassing MUGREG biedt de MUG-functies (Medische Urgentiegroep) en PIT-functies (Paramedical Intervention Team) de mogelijkheid om voor elke interventie een fiche in te vullen met de details van de interventie en de medische toestand van de patiënt. Deze fiche wordt vervolgens ter beschikking gesteld van het ziekenhuis waar de patiënt wordt opgenomen. Tot slot krijgt de FOD Volksgezondheid dagelijks een anonieme kopie van de fiches voor statistische doeleinden.

Registreer hier online de wilsverklaring van burgers voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal.

In 2018 veralgemeent het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift. Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD – stelt de overheid gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System). 

"PharmaFormulary" is een project geïnitieerd door de Nationale Vereniging van Ziekenhuisapothekers en waarvan de concretisering resulteert uit een intense samenwerking met het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I.) en met de informaticadienst van het CHP Liège. Het werd gerealiseerd om u een instrument aan te reiken waarmee u in uw ziekenhuis efficiënter het Therapeutisch Ziekenhuisformulier kunt beheren en opstellen.

De toepassing "Qermid©Coronaire stents" is een online dienst die toelaat om de gegevens over de coronaire dilataties met of zonder plaatsing van stent(s) te registreren en consultere.

De applicatie "Qermid©Endoprothesen" is een online dienst die toelaat om individuele medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over endoprotheses te registreren. Op deze manier hebben de verschillende centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

De applicatie "Qermid©Hartdefibrillatoren" is een online dienst die toelaat om individuele medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over cardiologische implantaten en ingrepen te registreren. Op deze manier hebben de verschillende cardiologische centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

Op dit ogenblik bestaat er in het kader van de gezondheidssector een groeiende vraag naar de creatie van “registers”. Meer specifiek gaat het om gecentraliseerde informatieregisters die meerdere gevarieerde en complexe doelstellingen hebben.

De applicatie "Qermid©Pacemakers" is een online dienst die toelaat om individuele medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over pacemakers te registreren. Op deze manier hebben de verschillende cardiologische centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

TDI is de afkorting van «  Treatment Demand Indicator ». De TDI omvat de registratie van de behandelingsaanvragen die betrekking hebben op een probleem van misbruik of afhankelijkheid van illegale drugs (voor het EMCDDA) of van alcohol (specifiek voor België).

UPPAD is het unieke toegangspunt voor de zorgverleners waar zij hun gegevens kunnen raadplegen (en indien nodig wijzigen) zoals deze gekend zijn bij de verschillende overheden.

Vesta is een systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de diensten voor gezinszorg. Via dat systeem worden de gegevens verzameld die nodig zijn voor de subsidiëring van de diensten voor gezinszorg. Deze toepassing maakt het ook mogelijk om gegevens over een gebruiker te delen, in eerste instantie met andere diensten voor gezinszorg die hulp verlenen aan dezelfde gebruiker, maar in de toekomst ook met andere zorgactoren.

ZNA wil de bestaande toegang voor de huisarts en zorgverstrekkers van andere ziekenhuizen tot de medische gegevens van de eigen patiënten via het zorgportaal SARAi optimaliseren en bewaken met de hulp van het e-Health platform en de eID-kaart.

Registratie van de medische softwarepakketten

Gelieve een hoedanigheid te kiezen om de betreffende softwarepakketten te raadplegen

Meer informatie over registratie

Onlinediensten (toegankelijk via softwarepakket)

In het e-loket van Zorg en Gezondheid kunnen gezondheidszorgberoepen online een erkenning aanvragen en kunnen zorgvoorzieningen hun dossiers elektronisch indienen en raadplegen.

In het kader van de verwerking van de geboortekennisgeving ontwikkelde Fedict een toepassing met het oog op een optimalisering van de gegevensuitwisseling tussen alle actoren die zijn betrokken bij de verwerking van de geboortekennisgeving: eBirth.

TARDIS is een online toepassing die in eerste instantie de mogelijkheid biedt om administratieve en medische gegevens te registreren in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis

De behandelende artsen van de persoon met een handicap kunnen informatie uit het elektronisch medisch dossier van hun patiënt uitwisselen met de DG.

De datering van de elektronische geneesmiddelenvoorschriften in de ziekenhuizen dekt de uitwisseling van sets van voorschriften die door de ziekenhuisapotheken behandeld werden en de elektronische datering van deze uitwisselingen.

Ambureg is een project voor elektronische registratie van gegevens met betrekking tot de patiënt, zorgen en middelen die zijn ingezet door ziekenwagendiensten in het kader van spoedinterventies.

De authentieke bron geneesmiddelen (“source authentique des médicaments” of kortweg “SAM”) is de referentiedatabank over de geneesmiddelen, die door de bevoegde instanties inzake geneesmiddelen ter beschikking gesteld wordt als “open source”.

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) is een collectief, professioneel en vrijwillig initiatief van de Belgische apotheken open voor het publiek. Het kadert in het voorzien van middelen ter ondersteuning van de farmaceutische zorg die de apotheker levert ten dienste van de maatschappij.

Project elektronische uitwisseling gegevens globaal medisch dossier tussen artsen en ziekenfondsen.

De doelstelling van het systeem van hubs en metahub in zijn geheel bestaat erin om regionale en lokale uitwisselingsystemen van medische gegevens, de zogenoemde "hubs", onderling te verbinden.

MediPrima is het informaticasysteem voor het beheer van de tenlasteneming van de medische hulp aan patiënten door de OCMW’s.

Dit administratieve vereenvoudigingsproject heeft met het akkoord van de patiënt als doel om het versturen van het arbeidsongeschiktheidsattest vanuit de software van de huisarts naar de geïdentificeerde bestemmeling(en) mogelijk te maken.

MyCareNet staat voor beveiligde elektronische gegevensuitwisseling van gestructureerde informatie tussen de professionele zorgverleners en de ziekenfondsen en dit op basis van het internetplatform.

De toepassing betreft de transfer via het MyCareNet-netwerk van medisch-administratieve documenten tussen de zorgverstrekkers van de sector thuisverpleging (of hun mandatarissen) en de verzekeringsinstellingen (adviserende geneesheren) ter vervanging van de papieren documenten.

MyCareNet staat voor beveiligde elektronische gegevensuitwisseling van gestructureerde informatie tussen de professionele zorgverleners en de ziekenfondsen en dit op basis van het internetplatform.

MyCareNet staat voor beveiligde elektronische gegevensuitwisseling van gestructureerde informatie tussen de professionele zorgverleners en de ziekenfondsen bij het aanbieden van diensten met toegevoegde waarde.

De toepassing "Qermid©Coronaire stents" is een online dienst die toelaat om de gegevens over de coronaire dilataties met of zonder plaatsing van stent(s) te registreren en consultere.

De applicatie "Qermid©Endoprothesen" is een online dienst die toelaat om individuele medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over endoprotheses te registreren. Op deze manier hebben de verschillende centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

De applicatie "Qermid©Hartdefibrillatoren" is een online dienst die toelaat om individuele medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over cardiologische implantaten en ingrepen te registreren. Op deze manier hebben de verschillende cardiologische centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

Op dit ogenblik bestaat er in het kader van de gezondheidssector een groeiende vraag naar de creatie van “registers”. Meer specifiek gaat het om gecentraliseerde informatieregisters die meerdere gevarieerde en complexe doelstellingen hebben.

De applicatie "Qermid©Pacemakers" is een online dienst die toelaat om individuele medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over pacemakers te registreren. Op deze manier hebben de verschillende cardiologische centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

Recip-e is een systeem voor de tijdelijke opslag van vercijferde, elektronische ambulante zorgvoorschriften.

Dankzij SMUREG WS SDS kunnen de registratie en de bijwerking van een interventiefiche in het SMUREG-systeem geautomatiseerd en vereenvoudigd worden. Deze webservice ontvangt SDS-berichten die afkomstig zijn van de noodoproepcentrales (ook « noodcentrales » genoemd) op verschillende tijdstippen tijdens een MUG-interventie of wanneer een PIT ingeschakeld wordt door deze centrales.

Vitalink is het nieuwe, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Dat gebeurt steeds met het volste respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Zo werken zorg- en hulpverleners beter samen en krijgen patiënten de beste medische begeleiding.